Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing bij iedere verkoop door Varel Alarm. Indien er andere voorwaarden op de offerte staan vermeld en strijdig zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze van de offerte geldig.

1. OFFERTE – BESTEK
De maximale geldigheidsduur van de offerte is beperkt tot 2 maanden na opstelling. Het voorgestelde materiaal worden geleverd onder voorbehoud van de continuïteit van de leverancier van Varel Alarm. Varel Alarm behoud zich het recht ander materiaal te leveren dan vermeld op de offerte indien deze uiteindelijk dezelfde functies kunnen verwezenlijken.
De offertes en bestekken opgesteld door de agenten of vertegenwoordigers van Varel Alarm zijn slecht geldig na goedkeuring door de directie van Varel Alarm.
De leveringstermijnen worden enkel vermeld ter inlichting. Vertraging van de leveringstermijn brengt de uitvoering van de offerte niet in gedrang.

2. BESTELLING
Alle bestellingen zijn slechts geldig na goedkeuring door de directie van Varel Alarm. De directie heeft ten alle tijde het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten of te beëindigen. De aangeduide termijnen zijn slechts ter indicatie vermeld. Bij niet naleving van deze termijnen blijft de bestelling geldig.

3. WAARBORG
De verleende waarborg op de installatie is een (1) jaar na het onderspanning zetten van de installatie of het leveren van de materialen. In deze waarborg zijn de verplaatsingskosten, de arbeidsuren (het werkloon) en het vervangen van accu′s en zekeringen niet inbegrepen.
Indien de klant een of meerdere niet betaalde vervallen facturen heeft open staan vervalt deze waarborg. Tevens heeft Varel Alarm dan het recht om de herstelling van de geleverde goederen te weigeren.
De waarborg vervalt eveneens indien:

 • de gebruikers de geleverde apparatuur verkeerd hebben gebruikt,
 • de apparaten niet goed werden onderhouden en niet regelmatig werden schoongemaakt,
 • anderen, zonder toestemming van Varel Alarm, wijzigingen hebben aangebracht aan de programmatie,configuratie of installatie van de apparatuur.

4. BETALING
In geval van achterstallige betaling van meer dan 14 dagen heeft Varel Alarm het recht om de facturen automatisch te verhogen met een boete van 10% op het openstaande saldo, met een minimum van 50,00,- euro).
Anderzijds zijn de achterstallige interesten vastgesteld bij 12% met aanvang van de factuur datum. Varel Alarm blijft eigenaar van de geleverde materialen tot de integrale betaling van het achterstallige saldo, eventueel verhoogd met strafbedrag en intresten.

5. UITVOERING
De bestellingen opgenomen door de verkoper mogen eventueel door andere ondernemingen uitgevoerd worden. De aangeboden bewakingsdiensten worden altijd door een onderaannemer uitgevoerd, deze onderaannemer is steeds een ministerieel erkende bewakingsonderneming.

6. WETGEVING
Het plaatsen van beveiligingssystemen moet voldoen aan wettelijke vereisten. Deze resulteren in een aantal verplichtingen van de installateur betreft de plaatsing van het systeem als ook voor de gebruiker. In bijlage vindt U de nodige wetteksten betreft de verplichtingen van de klant. Gelieve deze aandachtig te lezen.

7. ONDERHOUD

Bij het aanvaarden van de plaatsing van of een aanpassing op een inbraakalarmsysteem gaat de klant akkoord met een jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem door Varel Alarm. De prijs van het onderhoudscontract zal op de offerte duidelijk gemeld worden. Het onderhoud wordt uitgevoerd aan volgende voorwaarden. Varel Alarm zal door regelmatige onderhoudsbeurten de alarminstallatie in optimale staat houden en zodoende een grote veiligheidsgraad handhaven.

De prijs van het onderhoud is gekoppeld aan de index.
Type wettelijk onderhoud:
Varel Alarm zal 1 maal per jaar zal het alarmsysteem beproeven en alle onderhouds- en controlewerken uitvoeren die noodzakelijk zijn. Na het einde van de garantieperiode worden de eventueel vervangen onderdelen aangerekend. Elke tussentijdse storing en schade door derden wordt apart aangerekend.
Type Varel onderhoud of onderhoud met beperkte omnium:
Varel Alarm zal 1 maal per jaar zal het alarmsysteem beproeven en alle onderhouds- en controlewerken uitvoeren die noodzakelijk zijn. Alle tussentijdse storingen of defecten aan het alarmsysteem, voor zover deze niet veroorzaakt werden door derden, zullen kosteloos worden hersteld. De herstelling wordt normaal tijdens de werkuren uitgevoerd. Indien de herstelling dient uitgevoerd te worden buiten de werkuren, voor 8 uur en na 17uur, tijdens het weekend of op een feestdag, worden wel reis- en arbeidskosten aangerekend. Na het einde van de garantieperiode worden de eventueel vervangen onderdelen aangerekend.
Varel Alarm heeft het recht om het onderhoud uit te stellen indien er nog openstaande facturen zijn.
Het wettelijk verplichtonderhoud van het alarmsysteem verloopt volgens de procedures opgesteld door de firma om ervoor te zogen dat uw systeem steeds optimaal functioneert. Wij controleren systematisch de volgende elementen:

 • het detectiebereik van de geplaatste detectoren,
 • het functioneren van de sturingen zoals sirenes, lichtschakelingen,
 • de capaciteit van de accu’s (noodvoedingen)
 • de doormelding naar de meldkamer of op te roepen personen
 • de algemene staat van de installatie

Tijdens iedere onderhoudsbeurt zal het wettelijke gebruikersboekje worden ingevuld.
De opzegging van het onderhoudscontract heeft tot gevolg dat de klant niet meer in orde is met de wettelijke verplichtingen en tevens niet met de Incert norm. De klant moet Varel contacteren indien de afgesproken termijn van het onderhoud is verstreken voor het maken van een afspraak.

8. DIENST NA VERKOOP
Varel Alarm heeft een sterk uitgebouwde dienst na verkoop. Wij hebben een servicedienst die alle problemen betreffende de door ons geplaatste systemen snel en doeltreffend kunnen oplossen. Zij hebben hiervoor de nodige opleidingen gevolgd en zij hebben steeds de nodige vervangapparatuur om een snelle depanage uit te voeren. Ook buiten de werkuren, in het weekend en op feestdagen staat de servicedienst steeds paraat om de klant bij te staan. U kunt onze service dienst steeds bereiken op de algemene nummers van Varel Alarm nv

9. EXTERNE CONTROLES
Daar Varel Alarm nv volgens de Incert (het kwaliteitslabel van de alarminstallateurs) regels werkt kan uw alarminstallatie door een erkende keuringsinstelling worden gecontroleerd.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Zoals bevestigd in de rechtspraak is het leveren en/of installeren van materiaal voor het detecteren van een inbraak, brand, gasontwikkeling, e.d. geen resultaatsverbintenis. Varel Alarm is niet verantwoordelijk voor de geleden schade bij een inbraak, brand, gasexplosie of andere schade. In geen geval kan Varel Alarm als vervanging van een verzekering worden beschouwd.
Alle kosten veroorzaakt door een (loos) alarm zijn nooit ten laste van Varel Alarm. Tevens zijn de kosten voor het oproepen van politie, rijkswacht, brandweer, personeel, bewakingsfirma’s of anderen zijn nooit ten laste van Varel Alarm.
Alle schade veroorzaakt door personeel van Varel Alarm moet binnen 8 dagen schriftelijk worden gemeld aan de hoofdzetel van Varel Alarm.

11. BEINVLOEDING VAN DE BEVEILIGINGSGRAAD.
De klant is verantwoordelijk voor alle aanpassingen die hij uitvoert of laat uitvoeren waardoor de beveiligingsgraad van het alarmsysteem wordt beïnvloed. De volgende punten verdienen bijzondere aandacht :

 • Door het maskeren van volumetrische en akoestische (tegen glasbraak) detectoren wordt hun detectieveld beperkt. De klant moet ervoor zorgen dat het detectieveld vrij blijft van obstakels.
 • Verbouwingswerken kunnen het risico van een gebouw veranderen. De klant moet de installateur hierover inlichten zodat deze een nieuw beveiligingsplan kan uitwerken.
 • Bij een aanpassing van de telefonie moet de klant er zorg voor dragen dat de werking van de kiezer ongewijzigd blijft, tevens tijdens een stroomstoring.Deze opsomming is niet limitatief.

12. PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden, overeenkomstig de wet van 8 dec. 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgeslagen in het databestand van Varel Alarm NV, in het kader van het globale beheer van de klantrelatie. Zij kunnen worden doorgegeven aan organismen waarmee wij contractueel verbonden zijn. U heeft inzagerecht voor deze gegevens en U heeft het recht deze te verbeteren. Aanvullende inlichtingen kunt U steeds verkrijgen bij het openbaar register dat bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gehouden wordt.

13. RECHTSBEVOEGDHEID
Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van onderhavige overeenkomst uitsluitend aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt worden onderworpen.

14. WETGEVING
Zie wettekst in bijlage. Indien niet in bijlage altijd opvraagbaar bij Varel Alarm.

15. Geldigheid algemene verkoopsvoorwaarden
De boven vermelde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelbon, offerte, factuur of overeenkomst behalve in geval van een  afwijkende afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Varel en de klant.
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

Rev. Dat.: 1/06/20116